Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

                                                                   

Operator de date cu caracter personal: SC B.P. EQUIPMENT SRL, Brașov, Strada Avram Iancu nr 49, bl 49, sc B, ap 3, Jud. Brașov.
Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor: office@bpequipment.ro, adresa de corespondență: Brașov, Strada Avram Iancu nr 49, bl 49, sc B, ap 3, Jud. Brașov.
Potrivit Regulamentului 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (pe scurt – GDPR), „date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă. Dumneavoastră, întrucât ne furnizați anumite date cu caracter personal, aveți calitatea de “persoană vizată”.
Datele cu caracter personal pe care vi le solicităm și le prelucrăm sunt:
 • Numele și prenumele
 • Adresa
Prelucrarea acestor date cu caracter personal reprezintă o obligație legală, necesară pentru vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii, atunci când este necesară emiterea unei facturi către dumneavoastră.
De asemenea, vă solicităm și următoarele date:
 • Adresa de livrare (doar dacă este cazul)
 • Numărul de telefon
 • Adresa de e-mail
aceste informații fiind necesare în vederea expedierii bunurilor către dumneavoastră.
Din motivele expuse mai sus este necesar să ne furnizați aceste date, iar dacă totuși nu doriți să o faceți, nu vom putea să efectuăm vânzarea de bunuri către dumneavoastră.
În situația de excepție, în care returnați unul sau mai multe produse și solicitați restituirea contravalorii acestora, va trebui să ne furnizați și Contul bancar, pentru restituirea banilor prin virament bancar.
Scopul în care prelucrăm datele dumneavoastră personale:
 • Numele și adresa le utilizăm pentru întocmirea facturii sau pentru întocmirea altor acte necesare vânzării sau prestării serviciilor către dumneavoastră. Ulterior facturării, vom prelucra datele cu caracter personal pentru ținerea evidențelor contabile și pentru îndeplinirea obligațiilor legale de raportare către instituțiile statului (de exemplu ANAF).
 • Adresa de livrare o solicităm doar în situația în care doriți să vi se livreze produsele la o alta adresă decăt cea care este înscrisă în factură; aveți totuși și posibilitatea de a declara de la bun început adresa de livrare ca fiind adresa dumneavoastră de domiciliu;
 • Numărul de telefon va fi comunicat curierului, iar acesta va lua legătura cu dumneavoastră pentru predarea mărfurilor comandate
 • Adresa de e-mail este necesară pentru comunicarea confirmării comenzii și alte informații referitoare la comandă.
Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal: Regulamentul 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date, art.6, alin. (1), lit. (b) si (c).
Destinatarii datelor cu caracter personal:
 1. În ceea ce privește salariații firmei noastre, accesul la datele cu caracter personal este limitat la acei angajați care trebuie să cunoască informațiile personale și pot include angajații din departamentele de vânzări, service, marketing, tehnologia informației, contabilitate.
 2. Autoritățile și instituțiile publice, auditorii, avocații sau alți consultanți externi (dacă este cazul) a căror activitate implică necesitatea cunoașterii acestor date sau acolo unde legea ne obligă să facem un transfer de date.
 3. Furnizorii care sunt implicați în funcționarea sistemelor de tehnologia informației, respectiv firmele/ persoanele care ne asigură mentenanța, sistemele de back-up, arhivare, depanare a bazelor de date (administratorul de rețea, furnizorul și distribuitorul soft-ului de evidența contabilă, etc.)
Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal: 10 ani, această perioadă fiind prevăzută de legislația în vigoare pentru arhivarea documentelor și evidențelor contabile.
Drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată:
 1. Dreptul la informare - art. 13 și 14 GDPR. Acesta vă permite să știti, chiar de la momentul la care se face colectarea, modul în care se vor utiliza acele date, către cine vor fi ele dezvăluite ori transferate, ce drepturi au persoanele în cauză cu privire la datele prelucrate etc.
 2. Dreptul de acces la date - art. 15 GDPR. Vă permite să obtineți, din partea noastră, o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la alte informații utile. Vom încerca să răspundem la solicitarea dumneavoastră în termen de 30 de zile și putem prelungi acest termen din motive specifice, legate de complexitatea cererii, situație în care vă vom informa despre termenul de prelungire și despre motivele care au condus la aceasta.
 3. Dreptul la ștergerea datelor - art. 17 GDPR. Vă permite să obtineți din partea noastră ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate. Există, totuși și excepții de la această regulă, cum ar fi situația în care datele sunt prelucrate în scopuri de arhivare și evidență contabilă, sau dacă sunt prelucrate pentru îndeplinirea unei obligații legale ori pentru constatarea sau apărarea unui drept în instanță.
 4. Dreptul la rectificarea datelor - art. 16 GDPR. Vă permite să obtineți de la noi, fără întârzieri nejustificate, rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc.
 5. Dreptul la restricționarea datelor - art. 18 GDPR. Este un drept cu caracter temporar. În unele situații, între momentul în care, spre exemplu, luam decizia de a șterge anumite date (nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării) și ștergerea efectivă a datelor, ne trimiteti o cerere prin care vă opuneți ștergerii, motivând faptul că aveți nevoie de aceste date pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. Ca urmare a unei astfel de solicitări, vom păstra datele, oprind prelucrarea lor pentru o anumită perioadă de timp.
 6. Dreptul la portabilitatea datelor - art. 20 GDPR. Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat operatorului, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea noastră.
 7. Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere. Puteți depune această plângere către: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, adresa:  B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28 - 30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Tel. +40.318.059.211/ +40.318.059.212, email: anspdcp@dataprotection.ro